• Televizija Plus

PRENOSIMO VAM U CELOSTI OBAVEŠTENJE NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na osnovu mera utvrđenih Odlukom o uvođenju vanrednog stanja, počev od 17.3.2020. godine u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe obustavlja se neposredan rad sa strankama. U vezi sa tim obaveštavamo Vas Sledeće:

1. U narednom periodu neće postojati mogućnost ličnog javljanja

tražilaca zaposlenja. Po prestanku vanrednog stanja, ažuriraće se

evidencija o tražiocima zaposlenja;

2. Omogućava se prijava na evidenciju nezaposlenih lica i podnošenje

zahteva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj

nezaposlenosti elektronskim putem. Ovo se odnosi kako na prijavu na

evidenciju (Obrazac: Prijava na evidenciju), tako i na prijavu na

evidenciju vezano za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na

novčanu naknadu (Obrazac Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na

novčanu naknadu);

3. Omogućava se dostavljanje uverenja o statusu lica na evidenciji

elektronskim putem;

4. Omogućava se podnošenje zahteva/prijava po raspisanim javnim

pozivima/konkursima elektronskim putem;

5. Detaljne informacije i navedeni obrasci (za tačke 2-4) biće dostupni

na internet portalu Nacionalne službe;

6. Sprovodiće se postupanje po podnetim zahtevima za realizaciju mera

aktivne politike zapošljavanja dinamikom koja je u skladu sa

mogućnostima filijale. Sva dokumnetacija sa klijentima razmenjivaće

se elektronskim putem.

7. Licima koja su zainteresovana za program samozapošljavanja,

elektronskim putem će se dostaviti prezentacija obuke „Put do

uspešnog preduzetnika“ i po dobijanju povratne informacije o

prijemu iste, evidentiraće se realizacija mere;

8. Poslodavci kod kojih će usled vanrednog stanja, doći do prekida

realizacije programa, prekid će biti tretiran kao odlaganje izvršenja

ugovornih obaveza do završetka nastalih okolnosti.

9. Pribavljanje i dopuna dokumentacije vršiće se elektronskim putem;

10. Poslodavci koji podnose zahtev za izdavanje/produženje radne

dozvole, potrebno je da iste podnose elektronskim putem na mejl

adrese filijala, u skladu sa obaveštenjem koje se nalazi na veb sajtu

Nacionalne službe za zapošljavanje u odeljku „dokumenti / dozvole za

rad“.


Svi klijenti se usmeravaju na alternativne oblike komunikacije:

POSREDOVANjE U ZAPOŠLjAVANjU

Vesna Ivanov 412-532, vesna.ivanov@nsz.gov.rs

Slobodanka Smilić 412-517, slobodanka.smilic@nsz.gov.rs

Svetlana Milisavljević 412-502, svetlana.milisavljevic@nsz.gov.rs

Ljubiša Knežević 412-505, ljubisa.knezevic@nsz.gov.rs

Snežana Jelisavčić 412-540, snezana.jelisavcic@nsz.gov.rs

Maja Mladenović 412-503, maja.mladenovic@nsz.gov.rs

Suzana Mladenović 412-513, suzana.mladenovic@nsz.gov.rs


PROGRAMI ZAPOŠLjAVANjA

Jelena Milićević 412-552, jelena.milicevic@nsz.gov.rs

Dragoljub Mijajlović 412-516, dragoljub.mijajlovic@nsz.gov.rs

Dobrica Nikolić 412-536, dobrica.nikolic@nsz.gov.rs


DODATNO OBRAZOVANjE

Andrijana Stefanović 037/412-535, andrijana.stefanovic@nsz.gov.rs


OSTVARIVANjE PRAVA IZ OSIGURANjA (NOVČANA NAKNADA)

Branislav Urošević 412-534, branislav.uroševic@nsy.gov.rs

Mirjana Milanović 412-523, mirjana.milanovic@nsz.gov.rs

Slađana Ilčić 412-529, sladjana.ilcic@nsz.gov.rs

Milan Obradović 412-537, milan.obradovic@nsz.gov.rs


RAČUNOVODSTVO

Snežana Mihajlović 412-504, snezana.mihajlovic@nsz.gov.rs


Sandra Trajković 412-514, sandra.trajkovic@nsz.gov.rs


PISARNICA

Jasmina Stevanović, 412-501, jasmina.stevanovic2@nsz.gov.rs

Elektronska pisarnica pisarnica.krusevac@nsz.gov.rs


NAVEDENE INSTRUKCIJE POČINjU SA PRIMENOM OD

23.03.2020. GODINE.


Televizija Plus

Balkanska br. 71

office@tvplus.rs

rtvplus@gmail.com

Tel: 037/499-500

Televizija Plus je javni servis

koji brine da uvek budete

informisani na vreme.

Copyright © 2019 Televizija Plus. Sva prava zadržana.