O projektu

Brus, smešten na istočnim obroncima Kopaonika i poznat po brojnim prirodnim resursima, tek poslednjih godina postaje turističko stecište ljubitelja prirode. Ovo područje čuva mnoge istorijske tragove koji ukazuju na ilirske naseobine, rimska i slovenska naselja kao što su ostaci tvrđava, gradova, crkava, a povoljan geografski položaj, mineralni izvori, kulturno nasleđe i očuvana priroda uslovili su i intezivan razvoj turizma poslednjih godina. Osim u razvoj planinskog, opština dosta ulaže i u razvoj sportskog, rekreativnog i seoskog turizma, a realizaciom ovog projekta ukazalo bi se na potencijale ovih oblika turizma, njihov ekonomski uticaj na razvoj čitavog kraja, probleme na koje nailaze potencijalni ugostitelji i moguća rešenja istih. Takođe, važna je i medijska promocija ovog kraja.